Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Informácie o Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Prevádzkovanie CNG staníc na Slovensku. Výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom, tranzitná preprava zemného plynu.

IČO35815256
IČ DPHSK7020000372
Sídlo spoločnostiMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna formaAkciová spoločnosť
Štatutárny orgánpredstavenstvo
KonanieKonať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom štyroch (4) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne. nPodpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie1 735 416 217,00 EUR
Emails████████@████████.sk
Telefón0258691111
Prehľad našich stránok
www.setriprud.sk Info o doméne setriprud.sk v SK|Site
www.sppprebuducnost.sk Info o doméne sppprebuducnost.sk v SK|Site
www.spp.sk Info o doméne spp.sk v SK|Site
www.mojespp.sk Info o doméne mojespp.sk v SK|Site
www.plynvyhodne.sk Info o doméne plynvyhodne.sk v SK|Site
www.sppspolocne.sk Info o doméne sppspolocne.sk v SK|Site
www.2energie.sk Info o doméne 2energie.sk v SK|Site
www.dveenergie.sk Info o doméne dveenergie.sk v SK|Site
www.sppdistribucia.sk Info o doméne sppdistribucia.sk v SK|Site
www.distribuciaplynu.sk Info o doméne distribuciaplynu.sk v SK|Site
www.spp-distribucia.sk Info o doméne spp-distribucia.sk v SK|Site
www.zemnyplyn.sk Info o doméne zemnyplyn.sk v SK|Site
www.sppcng.sk Info o doméne sppcng.sk v SK|Site
www.sppolocne.sk Info o doméne sppolocne.sk v SK|Site
Činnosti našej spoločnostiKúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Vykonávanie protikoróznych izolácií
Revízie a skúšky tlakových nádob
Plynoinštalatérstvo
Revízie a skúšky plynových zariadení
Montáž a servis protikoróznych zariadení
Oprava plynospotrebičov
Geodetické práce
Elektroinštalatérstvo
Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
Revízie elektrických zariadení
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Opravy a údržba motorových vozidel
Ubytovacie služby - školiace a rehabilitačné stredisko
Defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle udeleného oprávnenia
Verejné stravovanie - poskytovanie reštauračných služieb
Nepravidelná autobusová doprava
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Vodoinštalatérstvo
Výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania - bez elektročastí
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení
Vstreľovanie expanznými prístrojmi
Kopírovacie služby
Prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
Prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
Výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
Požičiavanie motorových vozidiel
Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení (telefónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy) po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
Umývanie motorových vozidiel
Výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
Diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany - defektoskopické merania
Prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Opravy zdvíhacích zariadení
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Pohostinská činnosť
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
Technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení
Školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike
Sekretárske služby a administratívne práce
Preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho
Vedenie účtovníctva
Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Grafické práce na počítači podľa predlohy
Služby v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
Poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
Mediálne poradenstvo
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
Automatizované spracovanie dát
Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
Poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií
Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
Správa počítačových sietí
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
Čistiace a upratovacie práce
Optimalizácia prepravných sietí - logistika
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Sťahovanie (bez dopravy)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Sprostredkovanie obchodu , výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Správa registratúry
Verejné obstarávanie
Technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Zasielateľstvo
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Masérske služby
Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ohodnotil 92.63 / 100.00 . Celkovo sme získali 496 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Referencie